Klachtenregeling

Ingressus streeft een hoog niveau van dienstverlening na. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een aspect van onze dienstverlening.
Indien dit het geval is, adviseren we u eerst contact op te nemen met uw contactpersoon bij Ingressus en uw klacht aan hem of haar voor te leggen. Wanneer u samen niet tot een oplossing komt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen door middel van ons digitale klachtenformulier. Wanneer uw klacht ingediend is, treedt onze klachtenprocedure in werking.

Klachtenprocedure

1.  Indienen van uw klacht

U kunt uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar maken. Dit kunt u doen met behulp van het digitale klachtenformulier. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzoeken we u de volgende zaken in ieder geval op te nemen in uw klachtomschrijving:

  Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij uw klacht kunnen afhandelen. We nemen alleen schriftelijke klachten in behandeling.

  2.  Behandeling van uw klacht

  Binnen vijf werkdagen ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met toelichting over de procedure, degene bij wie uw klacht in behandeling is en de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. In principe worden klachten binnen twintig werkdagen afgehandeld. Indien deze periode niet haalbaar is, ontvangt u hierover uiterlijk twee dagen voor afloop van de behandelingstermijn nader bericht. Tijdens de behandeling van uw klacht kan het zijn dat u wordt gevraagd om het aanleveren van extra informatie door degene die uw klacht behandelt.

  3.  Reactie op uw klacht

  Wij streven naar een snelle en correcte afhandeling van uw klacht. Uiterlijk aan het einde van de toegezegde termijn ontvangt u schriftelijk een inhoudelijke reactie op uw klacht. Indien dit niet mogelijk blijkt, heeft u zoals eerder vermeldt hierover reeds bericht ontvangen met een omschrijving van de reden van de vertraging en de duur van de vertraging.

  4.  Bezwaar maken bij de directie

  Indien u de voorgestelde afhandeling van uw klacht als onvoldoende ervaart, kunt u dit binnen tien werkdagen schriftelijk kenbaar maken. Op basis hiervan nodigt de directie van Ingressus u uit voor een nader gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de gevolgde procedure doorgenomen en de voorgestelde afhandeling nader besproken. Tijdens dit gesprek kunnen nieuwe feiten of oplossingen aan de orde komen. De directie stelt alles in het werk om het probleem zo goed mogelijk op te lossen. Indien het gesprek niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing kunt u de klacht voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. In beide gevallen zullen wij het gesprek schriftelijk vastleggen.